Vedtekter vedtatt av årsmøtet 2008
Sist endret av årsmøtet 2014

1. Formål

Homonettverket er et forumslag i Oslo Arbeiderparti og samtidig et nettverk for homofile, lesbiske, bifile, transpersoner sosialdemokrater (LHBT) i hele landet. Laget arbeider i samsvar med Arbeiderpartiets program, vedtekter og vedtak. Medlem kan enhver bli som er enig i formålet.

Homonettverket - nettverket for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Arbeiderpartiet vil:
· Sette homopolitikk på den politiske dagsorden.
· Være referansegruppe for Arbeiderpartiets lokale og sentrale tillitsvalgte i spørsmål som berører homofile og lesbiske.
· Gjøre Arbeiderpartiets politikk kjent blant homofile og lesbiske.
· Være en møteplass og debattarena for politisk engasjerte lesbiske og homofile. 

2. Årsmøte


Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av første kvartal. Årsmøtet skal kunngjøres med minst to ukers varsel. Sakslista skal omfatte årsmelding og regnskap med revisorenes innstilling. Det skal dessuten velges styre og to revisorer med vararevisorer. Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret minst en uke i forveien. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 2/5 av medlemmene ber om det. 

3. Styret

Styret består av 5 eller 7 medlemmer. Blant disse skal leder, kasserer, studieleder og sekretær velges ved særskilt valg. Det velges et tilstrekkelig antall varamedlemmer. Styret skal innkalle til regelmessige møter og aktivisere medlemmene til å ta del i partiarbeidet. 

4. Medlemskap og kontingent 

Medlemmene skal betale kontingent etter de satser som landsmøtet vedtar. 

5. Alminnelige bestemmelser 

Alle vedtak i partiavdelingene gjøres med alminnelig flertall. Medlemmer skal ha medlemskap i en partiavdeling. Et medlem kan delta i et annet lags aktiviteter. Vedkommende har tale- og forslagsrett i laget, men teller ikke med ved fastsettelse av lagets representasjon. Lagene har ikke mulighet til å kreve inn kontingenten av disse. 

6. Vedtekter 

Vedtektene vedtas av årsmøtet. De skal bygge på Det norske Arbeiderpartis vedtekter og bestemmelser i disse retningslinjer og må ikke stå i strid med dem. 

7. Oppløsning

Homonettverket - nettverket for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Arbeiderpartiets eiendeler skal tilfalle Oslo Arbeiderparti dersom laget blir oppløst.


 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE