Enstemmig vedtatt uttalelse fra Homonettverkets årsmøte 13. februar 2012

Slipp prestene fri!

Homonettverket mener at prester i Den norske kirke bør få mulighet til å vie likekjønnede par.


Da ny ekteskapslov trådte i kraft 1. januar 2009, begynte Den norske kirke samtidig å diskriminere likekjønnede par. Gjennom ekteskapslovens § 16 har Stortinget slått fast at ”et ekteskap er ugyldig dersom prest i Den norske kirke ikke har fulgt liturgi fastsatt av Kirkemøtet.” På tross av at enkelte prester har lyst til å vie likekjønnede par, har Stortinget begrenset presters mulighet til å følge samvittigheten og tvinger dem til å diskriminere så lenge kirkemøtet ikke endrer kirkens ekteskapsliturgi.

Den norske kirke har starten en prosess for å utrede en eventuell likestilling av likekjønnede og ulikekjønnede par. Uavhengig av hva den prosessen ender i, mener Homonettverket det er galt av staten å tvinge noen av dens tjenestemenn til å diskriminere. I lys av at det er så stor uenighet i Den norske kirke om denne saken, virker pålegget om å diskriminere unaturlig. Dessuten er pålegget et brudd med lovens intensjon som nettopp er å likestille likekjønnede og ulikekjønnede par.

Homonettverket mener at alle vigslere som ønsker å likebehandle norske borgere, bør få mulighet til det. Homonettverket mener det er galt av staten å tvinge prester til å fortsette å diskriminere lesbiske og homofile. Derfor mener Homonettverket at pålegget i ekteskapslovens § 16 må fjernes. Slik vil loven sørge for at prester som ønsker å vie likekjønnede par kan gjøre det.