Enstemmig vedtatt uttalelse fra Homonettverkets årsmøte 13. februar 2012

Gi lesbiske, homofile og transpersoner en verdig alderdom

Eldre LHBT-personer skiller seg fra andre eldre på flere måter. For det første vet vi at det er færre blant disse som har egne barn som kan bistå med hjelp og støtte i alderdommen. Videre viser forskning at dobbelt så mange eldre blant lesbiske og homofile som i befolkningen for øvrig bor alene. En Fafo-rapport om temaet trekker derfor frem at denne gruppen eldre kanskje er mer avhengig av offentlig hjelp i alderdommen. I tillegg kan man anta at mange eldre lesbiske, homofile og transpersoner har skjult sin identitet i frykt for straff, tap av jobb eller kontakt med familie og venner. Det er også grunn til at et økende antall åpne eldre lesbiske, homofile og transpersoner i årene fremover forventer helse og omsorgstjenester som er tilpasset deres liv og erfaringer. Til sammen kan disse faktorene gi grunnlag for å tro at eldre lesbiske, homofile og transpersoner vil stille det offentlige hjelpeapparatet innen pleie og omsorg overfor nye utfordringer.

Det er et mål i Norge at vi skal ha et likeverdig tilbud av offentlige helse- og omsorgstjenester. Men likeverdige tjenester er ikke det samme som at alle skal ha like tjenester. Et tilbud som kun er tilrettelagt for en majoritet, står i fare for å indirekte diskriminere de som skiller seg fra flertallet. For å kunne møte disse utfordringene trenger vi kunnskap, en bevisstgjøring, og utvikling i tjenesteapparatet. Å være bevisst på de spesielle utfordringene og det omsorgsbehovet som eldre LHBT-personer har må være utgangspunktet når det skal utvikles gode tjenester rettet mot disse gruppene. Homonettverket mener at arbeidet med å utvikle gode tjenester som er tilrettelagt for å møte alle brukergrupper med ulike behov, er avhengig av at myndighetene trekker frem utfordringene i handlingsdokumenter for helse- og omsorgssektoren. Bare slik kan arbeidet forankres i tjenesteapparatet og inkluderes i kommunale handlings- og kompetanseplaner. Dette gjelder særskilt om man skal sikre et tjenesteapparat som omfavner alle. Homonettverket mener derfor at lesbiske, homofile og trans eldre må trekkes frem i offentlig planverk mht kompetansearbeid og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenester.