Enstemmig vedtatt uttalelse fra Homonettverkets medlemsmøte 17. oktober 2011

Å GJØRE BARN FORELDRELØSE, ER DET MOTSATTE AV BARNETS BESTE

Det antas at 300 – 900 norske barn er født av surrogat (”surrogatmor”) i utlandet. Disse barna lever i dag med sine foreldre i Norge. Å få barn ved bruk av surrogat i utlandet er ikke ulovlig etter norsk rett. Det kan ikke herske tvil om barnets sosiale foreldre i Norge, som barnet ofte også har genetisk tilknytning til, er de reelle foreldrene.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) presenterte 7. oktober regler som i realiteten gjør alle disse barna foreldreløse. De er fratatt den juridiske tilknytningen til foreldrene ved at surrogaten alene (eventuelt surrogaten og hennes ektemann) - etter departementets lovforståelse – er å regne som barnets foreldre. Etter surrogatens hjemlands rett har hun og hennes ektefelle ingen rettigheter eller plikter knyttet til barnet etter at foreldrene har overtatt omsorgen. Barnet blir derfor stående helt foreldreløst. Ingen hensyn taler for å sette barnets beste til side på denne måten.

En lovforståelse som den BLD legger til grunn, er ikke til barnets beste og etter all sannsynlighet et brudd på Barnekonvensjonen. Det vises her også til en fersk dom avsagt av Gulating lagmannsrett.

Homonettverket kan ikke akseptere at norske myndigheter ved et pennestrøk gjør et stort antall barn foreldreløse.

Barn som lever i Norge og er født av surrogat, må sikres et fullverdig rettslig vern så tidlig som mulig. Der det foreligger rettskraftig dom eller fødselsattest fra anerkjente rettsstater, må dette legges til grunn ved fastsettelse av foreldreskap. Videre må fastsettelsen skje uten at barnets foreldre vurderes, og uten at surrogaten (og hennes eventuelle ektemann) trekkes inn. Likekjønnede og ulikekjønnede par må likebehandles. Kvinner som har båret frem et barn etter en surrogatiavtale som er lovlig på deres hjemsted, må sikres mot å ilegges plikter knyttet til oppfostringen av barnet.

En rekke familier har fått varsel om såkalt ”retting” i Folkeregisteret. Denne rettingen har kun negative konsekvenser for de berørte. Denne ”rettingen” rammer også familier som ved bruk av surrogati i utlandet har fulgt den veiledning som er gitt fra Barne- og likestillingsdepartementet, NAV og andre offentlige instanser. Det er uakseptabelt at en nytolkning av rettsregler gis tilbakevirkende kraft, særlig for personer som har innrettet seg etter veiledning fra de samme offentlige instanser. ”Retting” kan under enhver omstendighet ikke iverksettes før det er klarlagt hvordan barnas situasjon skal løses permanent.

Forskrift FOR-1981-11-20-8950 må endres slik at farskap som er fastsatt ved rettskraftig dom eller erkjennelse i annet nordisk land automatisk legges til grunn i Norge, utvides til å omfatte farskap fastsatt ved rettslig eller administrativ prosedyre i andre anerkjente rettsstater, f.eks. Nederland og USA.

Homonettverket har ikke tatt stilling til om det er politisk ønskelig eller etisk forsvarlig å åpne for altruistisk surrogati eller surrogati mot vederlag i Norge. Det er delte meninger om dette blant våre medlemmer og blant oss som står bak denne uttalelsen. Vi er imidlertid enige om at det å gjøre barns rettigheter avhengige av hvilke valg foreldrene gjør, er en uakseptabel praksis. Vi forutsetter at Barne- og likestillingsministeren legger barnets beste til grunn og rydder opp i denne situasjonen så raskt som mulig.

 

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE