Uttalelser fra Homofile og Lesbiske sosialdemokrater 7. september 2004.

1. Familiepolitikk

A. Barns rett til far skal ikke være avhengig av foreldrenes forhold seg i mellom.

Vurdering
Tidligere var det bare gifte fedre som fikk automatisk foreldreansvar for egne barn. Etter den nylige revideringen av barneloven blir det en viss bedring. Nå får også samboende fedre foreldreansvar uavhengig av om barnets mor er enig eller ikke. Men fortsatt forutsetter fars foreldreansvar mors samtykke dersom foreldrene ikke er samboende. Vi mener barnets rett til begge foreldrene må ses uavhengig av foreldrenes forhold seg i mellom. Dette er ikke et spørsmål om likestilling i seg selv, men om barns rettigheter.

Forslaget lyder som følger:
Arbeiderpartiet går inn for full likeverd mellom mor og far, også hva foreldreansvar angår. Barnets rett til far må ses uavhengig av foreldrenes forhold seg i mellom. Uavhengig av om foreldrene er gift, samboende eller bor hver for seg, skal begge foreldrene ha de samme rettigheter og plikter. Arbeiderpartiet ønsker en gjennomgang av dagens lovverk og praksis med sikte på å sikre barnet god tilgang og kontakt med begge foreldrene, uavhengig av foreldrenes forhold seg i mellom.


B Arbeiderpartiet går inn for full likestilling mellom hetero- og homofile, også hva angår retten til å bli vurdert som adoptivforeldre.

Vurdering
Både norsk og utenlandsk forskning er entydig på at barn av homofile ikke skiller seg negativt ut fra andre barn. I enkelte studier skiller barn av homofile seg ut ved at de er noe mer åpne enn andre for at verden er sammensatt, og ved at de generelt er mer tolerante ovenfor forskjellighet. Og dette kan vel neppe ses som en negativ eller problematisk egenskap! Ingen studier bekrefter mytene om at barna mobbes mer enn andre, eller er mer plaget av psykiske vansker enn flertallets barn. Og – for dem som måtte mene at det er noe argument – barn som er vokst opp med lesbiske/homofile foreldre har heller ikke større tendens enn andre barn til selv å bli homofile.

Barnets beste må være det bærende argument i saker som har med barn å gjøre. Som det er det i forslaget vårt. Tydelig samfunnsaksept av homofile som foreldre er et godt signal til de mange barna som i dag har lesbiske og/eller homofile foreldre. Dagens lovgivning, som kun tillater stebarnadopsjon, er ikke tilstrekkelig til dette formålet.

I tillegg synes vi diskrimineringen i dagens lovverk er et problem i seg selv. Det ville vært utenkelig med en tilsvarende forskjellsbehandling av andre minoriteter. Ingen ville argumentert seriøst for å nekte etniske- eller livssynsminoriteter lik rett til å bli vurdert som adoptivforeldre – heller ikke motivert ut fra frykt for at de adopterte barna kunne bli mobbet.

Norsk psykologforening har vedtatt å gå inn for likebehandling av homo-og heterofile i adopsjonsspørsmål. Dette er bygget på nettopp den faglige gjennomgangen det refereres til over.


Forslaget lyder som følger:
Arbeiderpartiet går inn for at lesbiske/homofile og heterofile vurderes på lik linje i adopsjonssaker.

C. Endre bioteknologiloven – full likestilling mellom lesbiske og heterofile kvinner hva assistert befruktning angår.

Vurdering.
Dagens lovgivning – som bare åpner for at kvinner som lever i ekteskap eller i ”ekteskapslignende forhold med menn” kan få assistert befruktning er gått ut på dato. Ut fra de samme argumenter som står over i tilknytning til adopsjonssaken.

Forslaget lyder som følger:
Arbeiderpartiet vil endre bioteknologiloven slik at kjønn på kvinnens partner ikke lenger får betydning for hvorvidt hun skal få assistert befruktning eller ikke.

D. Integrer lesbiske/homofile i dagens ekteskapslov.

Vurdering
Da partnerskapsloven kom i 1993 var det et viktig fremskritt. Men det var også klart at den representerte et B-ekteskap – med eksplisitt unntak for lesbiske/homofile i adopsjonsspørsmål og med manglende rett til å bli viet i regi av et trossamfunn. Lovens grenser mot at et trossamfunn, som ellers har rett til å vie heterofile, får lov å vie par av samme kjønn, gjelder altså selv om trossamfunnet selv ønsker å vie par av samme kjønn! Spørsmålet ble satt på spissen nylig, da Human-Etisk Forbund fikk vigselsrett. De kan nå vie heterofile, men nektes å tilby lesbiske og homofile samme tjeneste, til tross for at Human-etisk Forbund selv ønsker dette.

Forslaget lyder som følger:
Arbeiderpartiet vil utvide dagens ekteskapslov til også å omfatte personer av samme kjønn.


2 Arbeidstageres rettigheter i religiøse organisasjoner.


Vurdering
I dag har religiøse organisasjoner, på tvers av lovene som gjelder ellers i samfunnet, rett til å diskriminere ved ansettelser. Så sant avvisningen kan begrunnes trosmessig, kan de, med loven i hånd, nekte å ansette lesbiske, homofile og kvinner uavhengig av legning, rett og slett fordi vedkommende har ”feil” kjønn eller seksuell orientering. Arbeiderpartiet går allerede inn for at denne retten skal avskaffes for Statskirkens vedkommende. Vi ser at Statskirken er i en særstilling, siden den faktisk er statens kirke. Staten bør ikke ha særrett til å bryte lover som gjelder ellers i samfunnet. Men vi synes også det er urimelig at trossamfunn utenfor Statskirken skal ha lov å forskjellsbehandle. Diskrimineringsvernet bør gjelde uavkortet og uavhengig av begrunnelse. Trosfrihet må bety å tro hva man vil, ikke å gjøre hva man vil.

Forslaget lyder som følger:
Arbeiderpartiet ønsker at alle arbeidstagere skal vernes mot diskriminering. Unntaket fra arbeidsmiljølovens § 55a for religiøse trossamfunn avskaffes.


Oslo, 07.09.04

Styret i Homofile og Lesbiske Sosialdemokrater.