Uttalelse vedtatt av årsmøtet i Homonettverket, 11. februar 2013

Vi må ta vare på den skeive historien

Forslag: Skeiv norsk historie har vært et særlig forsømt område innen kulturminnevern og forskning. Flere land har etablert egne arkiver som samler inn, bevarer og formidler historisk materiale som kan kaste lys over den skeive historien. Homonettverket mener det må settes av midler på statsbudsjettet til et slikt arkiv også i Norge, slik at den skeive minoritets-befolkningen får dokumentert sin historie på lik linje med andre minoriteter.

Bakgrunn: Sammekjønnsseksualitet og kjønnsoverskridelser er ikke noe nytt i norsk kultur. Opp gjennom historien har det eksistert en rekke ulike forståelser av denne type fenomener. Bare siden annen verdenskrig og særlig siden avkriminaliseringen av mannlig homoseksualitet i 1972, har det skjedd store endringer i synet på folks seksuelle orientering og kjønnsidentitet. De siste tiårene har det vært et økt fokus på minoritetshistorie, og ulike kulturverninstitusjoner har tatt på seg oppgaven med å dokumentere historien til ulike minoriteter. Skeiv historie glimrer imidlertid med sitt fravær og har knapt blitt tematisert noen steder. Spor etter ikke-normative kjønn og seksualiteter har ofte blitt sett på som noe som med fordel kunne gå i historiens glemmebok og er i liten grad ivaretatt ved norske museer og arkivinstitusjoner. Det materiale som finnes, er i liten grad systematisert, formidlet fra eller forsket på. Skeive arkiver finnes en rekke steder i verden.

Norge trenger også et slikt arkiv. Et skeivt arkiv vil øke kunnskap om kultur og levesett både i forhold til hvordan seksuelle minoriteter har levd, men også om hvordan majoritetskulturen har forholdt seg til disse. Et Skeivt arkiv vil øke kunnskapen om kulturelt mangfold og kulturell endring i norsk historie. 

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE