Større frihet for kirken


«Hold dere unna» skriver Peter Håland 12. november og hevder jeg «krever lovendring slik at prester må vie homofile og lesbiske». Det er ikke riktig. Håland har ikke forstått forslaget fra Oslo Arbeiderparti. Det innebærer ingen overstyring av kirken – tvert i mot. Vi foreslår å fjerne en særskilt paragraf i ekteskapsloven som regulerer virksomheten til prester i Den norske kirke. Endringen vil bety at Stortinget ikke lenger vil ha noen mening om et liturgisk forhold, dvs. om hva Kirken skal mene om vielse av to personer av samme kjønn. Det er en logisk konsekvens av at Stortinget 21. mai i år endret grunnloven og kirkeloven for å gi Den norske Kirke større frihet som trossamfunn. Det er ikke naturlig at Stortinget viderefører lovbestemmelser omkring liturgi som kirken selv nå har og må ha ansvaret for. Det må gå begge veier: Stortinget kan ikke pålegge Den norske Kirke en bestemt praksis, men Stortinget kan heller ikke opprettholde bestemmelser som hindrer utvikling av ny praksis. Oslo Arbeiderpartis forslag fremmes for vårt landsmøte og blir en del av vårt programarbeid. I det arbeidet vil flere alternativer bli vurdert. Et alternativ kan være å la alle vielser skje hos sorenskriveren og la det være opp til det enkelte trossamfunn og den enkelte prest eller vigselsmann om de vil ha seremonier for de nygifte eller ikke. En slik ordning vil være lik for alle, uavhengig av religion og kjønn. Uansett om vi lander på endringer i vigselsretten eller ikke, bør presteparagrafen i ekteskapsloven fjernes. Hvem prester i Den norske kirke skal vie, er en sak for kirken, ikke noe Stortinget bør regulere ved lov.

Håkon Haugli, stortingsrepresentant (A)

 

 
ÅPNE FOLKEVALGTE
BROSJYREMATERIELL
NYTTIGE LENKER
HOMOHISTORIE