Pressemelding 27.06.2013

Europarådet må stå opp for menneskerettigheter for alle


Menneskerettighetene for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) er under angrep i flere europeiske land, slår en fersk rapport fast. Torsdag legges den fram for Europarådet.
Rapporten er utarbeidet av stortingsrepresentant Håkon Haugli (Ap), som i 2012 ble valgt til parlamentarikerforsamlingen i Europarådets (PACE) rapportør for rettighetene for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT).

«Uakseptabelt»
«Å tvinge lesbiske, homofile, bifile og transpersoner til taushet og usynlighet, er ikke forenelig med medlemskap i Europarådet. Menneskerettigheter, som ytrings- og forsamlingsfrihet og vern mot vold, må favne alle. Europarådet må si klart ifra om at utviklingen i flere medlemsland er uakseptabel», uttaler Håkon Haugli.

Rapporten slår fast at flere europeiske land den senere tiden har vedtatt lover som diskriminerer LHBT-personer. Blant dem er Russland. Her ble det nylig vedtatt en lov som forbyr såkalt «propaganda for utradisjonell seksuell legning». Flere europeiske land har foreslått lignende lovgivning, og Haugli slår fast at lovgivning knebler LHBT-personer, utelukker dem fra politisk deltakelse og legitimerer fordommer. I tillegg er lovene så upresist utformet og straffen så streng at det skaper et klima av frykt og usikkerhet.

I motsatt retning
«At politikere og myndighetspersoner bruker hatretorikk, dyrker fordommer og – med åpne øyne -vedtar lovgivning som bryter med prinsippene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er uakseptabelt», sier Haugli, som legger frem rapporten torsdag 27. juni.

Rapporten er den første i sitt slag. Den setter dessuten rettighetene til LHBT-personer på agendaen i Europarådet for første gang siden 2010. Da vedtok både parlamentariker­forsamlingen og ministerkomiteen resolusjoner som oppfordret til at menneskerettighetene for LHBT-personer måtte sikres. Siden har flere europeiske land altså gått i motsatt retning.

Resolusjonen som skal behandles i forbindelse med rapporten oppfordrer både politikere og autoritetspersoner til å være sitt ansvar bevisst, og sørge for at alle menneskers grunnleggende menneskerettigheter ivaretas, uavhengig av seksuell legning og kjønnsidentitet.

Tydelig signal
Vedtas resolusjonen og anbefalingen som ligger i rapporten vil det gi et tydelig signal til myndighetene i blant annet Russland, Ukraina, Moldova og Litauen om at utviklingen går i gal retning og at lovgivningen deres på LHBT-feltet ikke er akseptabel. Europarådets ministerkomité vil få saken til videre behandling. Der sitter regjeringssiden i alle Europarådets medlemsland. I praksis innebærer lovgivningen i de nevnte landene at LHBT-personer fratas rettigheter. Vedtas ikke resolusjonen og anbefalingen, legitimeres utviklingen i landene.
……………………………………………………………………………………………………………….
Kontaktpersoner
Stortingsrepresentant Håkon Haugli, tlf. 905 31 025 (fra kl. 19)
Delegasjonssekretær Dorthe Bakke, tlf. 980 18 012

En nyttig faktaopplysning:
PACE (Europarådets parlamentarikerforsamling) fungerer i stor grad slik som Stortinget. Representantene hører til politiske grupper og komiteer. Rapporten til Håkon er derfor et prosjekt gjennom Likestillingskomiteen. Komiteen har enstemmig stilt seg bak rapporten.